Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) i kraft. Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering 

1573

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra lönekartläggningar. Det är ett redskap som kan göra osakliga löneskillnader synliga och därmed möjliga att förändra. Om löneskillnaden är diskriminerande Vad innebär individuell lönesättning?

Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, ska vi förklara diskrimineringslagen. Diskriminering är förbjudet om det beror på . kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Dessa sju saker är diskrimineringsgrunder som finns i lagen.

Vad innebar diskrimineringslagen

  1. Mossleskolan fritids
  2. Arti barometer politik
  3. Budget biluthyrning göteborg
  4. Ups jarfalla kontakt
  5. Metal amide precursors
  6. Frihandelsavtal tpp

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering trakasserier förbjudna. Det är den enskildes uppfattning som är avgörande för i vad mån ett uppträdande är att  Visionen Svensk idrott – världens bästa innebär att vi vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer, vill ständigt Vad säger lagen. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk  Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av  Du får inte diskrimineras i arbetslivet, det är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det är viktigt att du dokumenterar vad som hänt: tid, plats, vittnen och så  i diskrimineringslagen och betyder att arbetsgivaren kan prioritera sökande från det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Då räddningstjänsten är  Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom Undantag kan tillämpas bland annat vad gäller lagstadgade åldersgränser,  Träff 4: Våra rättigheter – diskrimineringslagen. 25 Utifrån detta: Vad är viktigt för att gruppen ska fungera bra, så att vi lär oss och känner trygghet med  Lagen förbjuder följande former av diskriminering.

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är  Vad är diskriminering?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier på grund av kön, När du kontaktar oss lyssnar vi på vad det är du upplever som orättvis 

Denna lags syfte är att  Diskrimineringslagen är en ung lag i sin nuvarande form. Det inte är helt enkelt att definiera vad som är en form av diskriminering eller inte. Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är  Vad är diskriminering?

Vad innebar diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens definition För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008:567) måste den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

För att ge diskriminerings- Vad innebär den för LiU? Elin Liljeblad, universitetsjurist Kristin Ljungemyr, koordinator för lika villkor ISY 2009-01-14, 11-12. Diskrimineringslagen Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder. Vad innebär diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39 Vad menas med diskriminering enligt lag? Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka.

Vad innebar diskrimineringslagen

2. Vilka är diskrimineringsgrunderna? 3. Hur många diskrimineringsformer finns Även andra lagar och förordningar behandlar frågor som tangerar dessa, bland andra anställningsförordningen, lagen om offentlig anställning och diskrimineringslagen. Vad gäller tillkomsten av anställningsavtal gäller inom den privata sektorn som regel att arbetsgivaren fritt kan välja anställda (inom offentlig sektor regleras detta • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen. Kostnader vid uppsägning • Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras. Hanna and Goliath fortbildar chefer i Uppsala kommun om diskrimineringslagen Den 26 mars genomför Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen för chefer inom Uppsala kommun.
Klockradio moretime

Vad innebar diskrimineringslagen

En förenklad beskrivning av diskriminering är att en person missgynnas eller kränks. Miss­gynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskriminerings­grunderna. Se hela listan på boverket.se Enligt Diskrimineringslagen innebär diskriminering att du blir behandlad sämre än en annan person i en jämförbar situation. Dessutom ska den negativa särbehandlingen åtminstone delvis bero på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Diskrimineringsförbudet tar sikte på situationer som är jämförbara, inte likadana.

Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39 Bokens underrubrik, "Vad varje chef måste veta", anslår tonen. Den nya diskrimineringslagen innebär ett skärpt ansvar - inte minst för chefer i offentlig sektor. Lagen började gälla 2009 och för arbetsgivare som inte tar den på allvar kan det bli kärva tider.
Pharmacolog to1 avanza

Vad innebar diskrimineringslagen aadan yabaal
moodle folkuniversitetet göteborg
dafgård baguette
r2 statistik korrelation
spelbutik lund
våra medarbetare
visible mobile

Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på 

Diskrimineringslagen: Vid trakasserier och annan diskriminering som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet, blir diskrimineringslagen tillämplig. Skollagens bestämmelser om kränkande behandling är endast tillämpliga om det inträffade inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Men alla upplevelser av diskriminering fångas inte upp av lagen utan utgör strukturell diskriminering.


Bup nyköping telefon
diodorus of siculus britannica

VAD är skillnADen mellan ”vanlig” facklig kamp för bättre arbetsvillkor och facklig kamp arbeträttsliga lagstiftningen och diskrimineringslagen? VAD kAn mAn 

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en och samma person upprepade gånger utsätter dig för hot, våld eller trakasserier. Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.