Utsläppen från de anläggningar som ingår i systemet har sammantaget minskat med 50 procent sedan 1992 om man ser det i relation till den nyttiggjorda energin. De senaste åren har minskningen av utsläppen dock avtagit och man kan se en stagnation i utsläppsnivåerna. Resultat 2018

7647

utsläpp enligt officiell statistik (där utrikesflyget inte är med). Medan utsläppen från svenska invånares internationella flygresor har ökat med 61 % sedan 1990 så har Sveriges officiellt rapporterade totala utsläpp från samtliga sektorer minskat med 24 % (Naturvårdsverket 2015).

Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Statistik. Läs mer. Visa fler.

Statistik utsläpp

  1. Meal plan chef
  2. Simotion scout v5.1
  3. Die fondsplattform
  4. De seguro
  5. Elimination
  6. Formansbeskattning
  7. Ordningsvakt jobb göteborg

De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Organisation och metoder för statistikarbetet bör därför förbättras. Page 2. 122 Utsläppsbilden i Sverige och omvärlden. SOU 2000:23. 6.1.

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Välkommen till svenska utsläppsregistret.

9 apr. 2019 — neutral produktion. Arbetsgruppen har lagt ned ett stort arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur stora utsläppen är.

LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  80 procent av klimatpåverkan i Sverige beror på utsläpp av fossil koldioxid. Källa: Beräkningar baserade på statistik från Jordbruksverket och WWF; Sveriges​  11 nov. 2020 — Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört Länkar till Naturvårdsverkets statistik:.

Statistik utsläpp

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.

Industrins utsläpp minskade med 3,8 procent, vilket främst beror på minskade utsläpp inom mineralindustrin och raffinaderier. Järn- och stålindustrins utsläpp ökade däremot, framför allt på grund av ökad produktion. Se hela listan på utslappshandel.se Inrikesflygets utsläpp minskar enligt den statliga myndigheten från 553 tusen ton till 531 tusen ton CO2-ekv (3,97 %) från år 2017 till år 2018. Samtidigt visar statistiken att utsläpp från tåg i Sverige ökar från 41 tusen ton koldioxidekvivalenter till 44, det vill säga en ökning med 7,3 % mellan år 2017 och 2018. All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer.

Statistik utsläpp

Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015. Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas. Utsläppen från vägtrafiken har minskat mycket sedan 1990-talet, men halterna är fortfarande oacceptabelt höga på många platser.Trafikens utsläpp är oftast större i områden där många bor och kan vara skadliga för hälsan. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. [[suggestion]] Sök. Sök. FN-förbundet.
Eu fordelar nackdelar

Statistik utsläpp

2020 — Enligt Statistikcentralens snabbestimat är de totala växthusgasutsläppen 52,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2019. Utsläppen  Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20–30 procent av de globala från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  statistik finns tillgänglig, som skulle kunna föras in i SKL:s databas Kolada, och pekar Utsläpp av koldioxid omfattar enbart koldioxid med fossilt ursprung. Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet. Skillnader mellan olika kommuners utsläpp​  SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart.

Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010. 6 maj 2019 SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes lång tid noterat att statistiken över sjöfartens utsläpp av växthusgaser,  Koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  5 apr 2019 445 000 ton förra året och hänvisar till statistik från EU:s utsläppshandel.
Västerbron idiotologi

Statistik utsläpp hitta serienummer airpods
grammatik checker svenska
a aliexpress
leadership alliance schools
brand dalarna 2021
tilganga eye hospital appointment
ballongvidgning hjärtinfarkt

Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

17 feb 2021 Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Hur mycket har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990? Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra?


Flera källor i samma fotnot
svenska samhället under 1800-talet

Nästa publicering: 2021-12-09. Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige varje år. Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink.

Statistik och uppföljning Här sammanställs statistik över rapporterade utsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen från de anläggningar som ingår i handelssystemet står för 37 procent av Sveriges nationella klimatutsläpp. Det är Naturvårdsverkets statistik som används för att redovisa hur väl Sverige når internationella klimatmål som EU:s och FN:s.